Logo
Έναρξη Μαθημάτων: 20 Οκτωβρίου 2020 Λήξη Εγγραφών: 11 Οκτωβρίου 2020

Influencer Marketing

To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Η δε μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του συνδέεται σήμερα άμεσα με τις πωλήσεις της επιχείρησης.

Η προφανής σημασία που έχει για μια επιχείρηση, τόσο στην προώθηση προϊόντων και ενίσχυση των πωλήσεων, όσο και το κτίσιμο της μάρκας, δημιουργεί την ανάγκη ενός μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας αυτής, στην οποία επενδύουν συνεχώς περισσότερο οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να
προετοιμάσει τα στελέχη να εντάξουν πιο δυναμικά στην στρατηγική τους το εργαλείο αυτό και να καταφέρουν να διαχειριστούν τα οικονομικά και επικοινωνιακά αποτελέσματα που μπορεί να δώσει.

Από την άλλη πλευρά, για τους επαγγελματίες influencers, η ύλη που το πρόγραμμα θα καλύψει είναι τα προσφερόμενα είδη συνεργασίας με εταιρείες και οργανισμούς, οι υπάρχοντες και αναδυόμενοι τρόποι εμπλοκής με μία μάρκα και τα προϊόντα της, οι διττές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν καθώς και οι στόχοι τους οποίους πρέπει να επιτύχουν τόσο για τους εαυτούς τους, όσο και για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις βασισμένες στην επιστημονική έρευνα, στην μελέτη καλών πρακτικών και αξιοποίηση εργαλείων στην διαχείριση τόσο της ατομικής τους επωνυμίας ως influencers, όσο και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες πιστοποίησης της γνώσης παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις προκλήσεις στο influencer marketing και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας ως καταρτισμένοι επαγγελματίες. Θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους και θα προάγει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και καριέρα στον κλάδο του Μάρκετινγκ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενα στελέχη μάρκετινγκ, brand management, διαφήμισης, επικοινωνίας και πωλήσεων, καθώς και σε άτομα που είναι ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του influence Μάρκετινγκ, ως influencers και παράλληλα ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στο influence Μάρκετινγκ

Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (μαθήματα), η αλληλουχία και το περιεχόμενο των οποίων έχουν ως εξής:

Θεματική Ενότητα 1:
Influencer Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις
Η πρώτη διδακτική ενότητα είναι μία θεμελιώδης θεματική ενότητα που χρειάζονται όλοι οι συμμετέχοντες, με ή χωρίς προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Διαχείρισης Μαρκών, καθώς θα τεθούν οι βάσεις για την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με influencers, τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων ατόμων για συνεργασία, τα είδη συνεργασίας, τους στόχους που προσδοκούν να επιτύχουν και την μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Θεματική Ενότητα 2:
Influencer Μάρκετινγκ για πρόσωπα
Η διδακτική αυτή ενότητα σκιαγραφεί την διαδικασία διαχείρισης της ατομικής επωνυμίας ενός influencer, την επέκταση της ακτίνας επιρροής τους, οι στρατηγικές και τακτικές ανάπτυξής τους, καθώς και τη βελτιστοποίηση της οικονομικής τους αξίας για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, θα αποτυπωθεί η στρατηγική επιλογής κατάλληλων συνεργασιών με μάρκες και την επίτευξη σημαντικών στόχων επικοινωνίας και πωλήσεων.

Θεματική Ενότητα 3:
Εφαρμογές και Εργαλεία Influencer Μάρκετινγκ
Η ενότητα αυτή εξετάζει τον ρόλο συγκεκριμένων κατηγοριών και τύπων εφαρμογών και εργαλείων που βοηθούν τον influencer και την επιχείρηση στην βελτιστοποίηση της σχέσης τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της ανάπτυξής τους, τόσο σε όρους επικοινωνιακής στρατηγικής, όσο και σε όρους κερδοφορίας.

Η «αξία» του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί το διαδίκτυο ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία εκπαιδευομένων, οι οποίοι μπορούν παράλληλα να εργάζονται σε οποιοδήποτε κλάδο και να διαμένουν σε οποιοδήποτε προορισμό της χώρας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από τον υπολογιστή τους ή άλλη συσκευή τους οπουδήποτε βρίσκονται και στον χρόνο που επιλέγουν. Με τον τρόπο αυτό, εκπαιδεύονται χωρίς να χρειαστεί ποτέ να απουσιάσουν από την εργασία τους ή να ταξιδέψουν για να έρθουν στην Αθήνα.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για:

Α) σε επιχειρηματίες και στελέχη Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του influencer μάρκετινγκ ή να αναβαθμίσουν αυτήν τη λειτουργία επικοινωνίας, προώθησης και πώλησης, καθώς και να την εντάξουν στη χάραξη στρατηγικών και τακτικών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της, και αποφεύγοντας παράλληλα κινδύνους και απειλές.

Β) σε άτομα που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν influencers. Θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις για το influencer marketing, τις στρατηγικές συνεργασιών με εταιρείες και τους τρόπους επέκτασης της επιρροής τους στο κοινό. Θα μάθουν να εφαρμόζουν τα σύγχρονα εργαλεία και να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές Influencer Μάρκετινγκ) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. τρόποι συνεργασίας με επιχειρήσεις/influencers), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν στρατηγικές επικοινωνίας, ανάπτυξης και κερδοφορίας. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

▪ Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με εταιρείες/ influencers
▪ Να συγκεκριμενοποιήσουν το πλαίσιο της λειτουργίας του influence μάρκετινγκ και να το εντάξουν στο γενικότερο οικοσύστημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
▪ Να επιτυγχάνουν προκαθορισμένα αποτελέσματα με τον βέλτιστο και πιο αποδοτικό τρόπο.
▪ Να αυξάνουν την επιρροή τους συντονισμένα και αποτελεσματικά.
▪ Να αντιληφθούν τον ρόλο του influence Μάρκετινγκ στην διαμόρφωση της εικόνας της μάρκας και της εταιρείας.
▪ Να κατανοήσουν τη σημασία αξιοποίησης εφαρμογών και εργαλείων στον σχεδιασμό στρατηγικών και τακτικών influence Μάρκετινγκ

Διδάσκοντες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

 

© 2020 eLearning, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών