eLearning Ο.Π.Α. - Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Πεδίο εφαρμογής, αρχεία, τιμολόγηση - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 13 Οκτωβρίου 2020 Λήξη Εγγραφών: 11 Οκτωβρίου 2020

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στο πρώτο μέρος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – ΕΛΠ (νόμος 4308/2014). Δηλαδή, καλύπτει τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου (πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση) καθώς και το άρθρο 39, ύλη που κάλυπταν τα καταργηθέντα νομοθετήματα του ΚΒΣ και ΚΦΑΣ. Σημειώνεται ότι:
α) το υλικό του προγράμματος έχει ενημερωθεί με τις τροποποιήσεις που επέφερε στα ΕΛΠ ο ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016)
β) η παρουσίαση της ύλης διασυνδέεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπου αυτό ενδείκνυται
γ) γίνεται αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου, καθώς και σε γνωματεύσεις των αρμοδίων αρχών επί ερωτημάτων λογιστών και επιχειρήσεων σε ζητήματα εφαρμογής
δ) καλύπτεται κάθε είδους και μεγέθους λογιστική οντότητα που υπόκειται στο νόμο (απλογραφικά, διπλογραφικά, κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές οντότητες).
ε) στο παρόν πρόγραμμα, η παρουσίαση του πεδίου εφαρμογής αναφέρεται μόνο στην τήρηση λογιστικών αρχείων και στην τιμολόγηση, χωρίς να επεκτείνεται σε ζητήματα εφαρμογής των λογιστικών κανόνων των ΕΛΠ, που αποτελεί ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σημείωση

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητο / αυτόνομο τμήμα ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος στη Λογιστική του ΟΠΑ με γενικό τίτλο Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής επιπλέον ανεξάρτητα προγράμματα / ενότητες:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Σύνδεση Λογιστικής και φορολογίας
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποιημένες καταστάσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, κατάσταση ταμειακών ροών, εύλογες αξίες)

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση. Καλύπτει το σύνολο του πλαισίου του ν. 4308/14 και απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης. Ωστόσο, στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης. Για το σκοπό αυτό, διατίθεται ποικιλία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει με απόλυτη πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους, το αντικείμενο του προγράμματος.

 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα για κάθε ενότητα / πρόγραμμα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το σύνολο του νόμου, άρθρο προς άρθρο, και του εκδοθέντος σχετικού ερμηνευτικού υλικού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ΚΒΣ- ΕΓΛΣ – ΚΝ 2190/20).
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), για κάθε ενότητα / πρόγραμμα. Οι διαλέξεις παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις επί των λογιστικών ρυθμίσεων του νόμου (άρθρα 16 έως 38), σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε έντυπη μορφή. Η ανάλυση συνοδεύεται από σειρά αντιπροσωπευτικών ασκήσεων με επεξηγηματικές λύσεις. Τέλος, στις σημειώσεις παρατίθενται, με σύντομο σχολιασμό, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι λογιστικού ενδιαφέροντος εκδοθείσες γνωματεύσεις του Σ.Λ.Ο.Τ.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.

Επιπλέον, στους εκπαιδευόμενους παρέχονται σε έντυπη μορφή δύο δημοσιευμένα βιβλία που αναφέρονται στο αντικείμενο του προγράμματος.

 1. Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.: Προσαρμογή σχεδίου λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π., Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2015.
 2. Π. Βρουστούρης και Κ. Καραμάνης, «Το προσάρτημα των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014): Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2016.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής.

Ενότητες

 • Πεδίο εφαρμογής για λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση (άρθρο 1)
 • Μεγέθη οντοτήτων (άρθρο 2)
 • Έννοια και κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (λογιστικό σύστημα, τεκμηρίωση, αξιοπιστία, σχέδιο λογαριασμών) (άρθρα 3 έως 7)
 • Τιμολόγηση (άρθρα 8 έως 15)

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
α) Εις βάθος ανάλυση όρων και εννοιών των ΕΛΠ, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πρακτικών παραδειγμάτων.
β) Ανάλυση των κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε αρμόδιες αρχές αλλά και στους εκπαιδευτές, σε πλήθος σεμιναρίων που έχουν κάνει.
γ) Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος. Οι ασκήσεις βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη και έχουν τη μορφή «Σωστό/Λάθος» και «Πολλαπλής Επιλογής».
δ) Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

 1. Κατανόηση της φιλοσοφίας και των στόχων της μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 4308/2014 σε ότι αφορά ζητήματα που ρύθμιζε ο ΚΒΣ / ΚΦΑΣ, υποκαθιστώντας τον τύπο από την επαγγελματική κρίση.
 2. Κατανόηση των απλοποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος σε ότι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων και στην τιμολόγηση, καθώς και της απαίτησης του νόμου για κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση συναλλαγών και γεγονότων, αλλά και αξιόπιστη τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
 3. Απόκτηση γνώσεων και ικανότητας για αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας της τεκμηρίωσης συναλλαγών και γεγονότων και της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
 4. Κατανόηση των βασικών εννοιών, όρων και κανόνων, καθώς και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής αυτών στην πράξη.

Διδάσκοντες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS HELLAS SA
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Διευθυντής και εταίρος της λογιστικής εταιρείας Ecovis Hellas Ltd

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook