eLearning Ο.Π.Α. - Eκπαιδευση Επαγγελματιών Λογιστών Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Σύνδεση Λογιστικής και φορολογίας - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 13 Οκτωβρίου 2020 Λήξη Εγγραφών: 11 Οκτωβρίου 2020

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής λογιστικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη διασύνδεση της λογιστικής (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ) με τη φορολογική νομοθεσία, ιδίως τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 

Σημείωση

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητο / αυτόνομο τμήμα σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΟΠΑ στη Λογιστική με γενικό τίτλο "Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)". Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής επιπλέον ανεξάρτητα προγράμματα / ενότητες:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων 
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση 
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποιημένες καταστάσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, κατάσταση ταμειακών ροών, εύλογες αξίες) 

Το πρόγραμμα "Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας" απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης. Ωστόσο, στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης. Για το σκοπό αυτό, διατίθεται ποικιλία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει με απόλυτη πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους, το αντικείμενο του προγράμματος.

 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το αντικείμενο του προγράμματος, με αναφορά τόσο στους λογιστικούς κανόνες του Ν. 4308/14 όσο και στις ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν. 4172/13 και Ν. 4174/13). Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο λογιστικό και φορολογικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), που παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις του αντικειμένου του προγράμματος, σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η παρουσίαση των θεμάτων τεκμηριώνεται με αναφορές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και συνοδεύεται από σειρά λυμένων πρακτικών προβλημάτων.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής.

Ενότητες

 • Φορολογικός χειρισμός των παραστατικών που φέρουν ημερομηνία έκδοσης διαφορετική από την περίοδο που αφορούν, τόσο στην φορολογία εισοδήματος καθώς και στις λοιπές έμμεσες φορολογίες, όπως ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι κτλ.
 • Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εκπτώσεων χορηγούμενων σε επόμενη χρήση.
 • Παρακολούθηση ενσώματων και άυλων στοιχείων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία – διαφορές με ΕΛΠ – Φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης.
 • Φορολογικός χειρισμός επιχορηγήσεων, παγίων και εξόδων.
 • Φορολογικός χειρισμός των μη αναγνωριζόμενων φορολογικά αποτελεσμάτων.
 • Φορολογικά θέματα κλεισίματος χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Μεταφορά των λογιστικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Έντυπα Ε3, Ν, κλπ.), καθώς και στις δηλώσεις ΦΠΑ, στις δηλώσεις αμοιβών προσωπικού, κλπ.

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του αντικειμένου:
α) Διασύνδεση σχετικών όρων, εννοιών και κανόνων του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ) με έννοιες και κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
β) Παρουσίαση της ύλης και του τρόπου εφαρμογής – αντιμετώπισης των θεμάτων με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη και ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια των εκπαιδευτών.
γ) Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος, και οι οποίες βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη.
δ) Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

 1. Κατανόηση του τρόπου συλλειτουργίας των εφαρμοζόμενων λογιστικών πλαισίων (ΕΛΠΛ – ΔΠΧΑ) και της φορολογικής νομοθεσίας.
 2. Ασφαλής χειρισμός λογιστικών θεμάτων από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 3. Μεταφορά των λογιστικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Επιστημονικός υπεύθυνος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 

Διδάσκοντες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Διευθυντής και εταίρος της λογιστικής εταιρείας Ecovis Hellas Ltd

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account