eLearning Ο.Π.Α. - Εκπαιδευση Επαγγελματιών Λογιστών Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έναρξη Μαθημάτων: 24 Φεβρουαρίου 2021 Λήξη Εγγραφών: 14 Φεβρουαρίου 2021

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής εκπαίδευσης στο ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ (νόμος 4308/2014).
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι ολοκληρωμένη κατά το ότι:
α) Καλύπτεται το σύνολο των λογιστικών θεμάτων των ατομικών καταστάσεων των άρθρων 16 έως 29, 37 και 38 του νόμου (αρχές σύνταξης και υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης, προσάρτημα (σημειώσεις) και σύνταξη καταστάσεων.
β) Η παρουσίαση της ύλης διασυνδέεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπου αυτό ενδείκνυται.
γ) Γίνεται αναφορά στο εκδοθέν ερμηνευτικό κείμενο του νόμου (Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ).
δ) Δίνονται ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε αρμόδιες αρχές, αλλά και στους εκπαιδευτές, σε πλήθος σεμιναρίων που έχουν κάνει.
ε) Καλύπτεται κάθε είδους και μεγέθους λογιστική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ (κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, απλογραφικά και διπλογραφικά, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ενοποιημένες καταστάσεις, κλπ.).

Σημείωση

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητο / αυτόνομο τμήμα σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΟΠΑ στη Λογιστική με γενικό τίτλο "Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)". Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής επιπλέον ανεξάρτητα προγράμματα / ενότητες:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Σύνδεση Λογιστικής και φορολογίας
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποιημένες καταστάσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, κατάσταση ταμειακών ροών, εύλογες αξίες)

Το πρόγραμμα "Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων" απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης. Ωστόσο, στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης. Για το σκοπό αυτό, διατίθεται ποικιλία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει με απόλυτη πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους, το αντικείμενο του προγράμματος.

 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το σύνολο των λογιστικών ρυθμίσεων του νόμου, άρθρο προς άρθρο, και του εκδοθέντος σχετικού ερμηνευτικού υλικού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ – ΚΝ 2190/20, κλπ.).
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), που παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις επί των λογιστικών ρυθμίσεων του νόμου (άρθρα 16 έως 38), σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ανάλυση συνοδεύεται από σειρά αντιπροσωπευτικών ασκήσεων με επεξηγηματικές λύσεις.
 • Διάθεση (σε ηλεκτρονική μορφή) των σημαντικού λογιστικού ενδιαφέροντος γνωματεύσεων του Σ.Λ.Ο.Τ.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.
 • Δύο δημοσιευμένα βιβλία, σε έντυπη μορφή, που αναφέρονται στο αντικείμενο του προγράμματος:
  (α) Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.: Προσαρμογή σχεδίου λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π., Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2015.
  (β) Π. Βρουστούρης και Κ. Καραμάνης, «Το προσάρτημα των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014): Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2016.

Τέλος, σημειώνεται ότι παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής

Ενότητες

Άρθρα 1 έως 3:

 • Πεδίο εφαρμογής για τις λογιστικές ρυθμίσεις των ΕΛΠ
 • Μεγέθη επιχειρήσεων και λογιστικές υποχρεώσεις
 • Επιλεγμένα θέματα τήρησης αρχείων, άμεσης συνάφειας με την εφαρμογή των λογιστικών ρυθμίσεων των ΕΛΠ

Άρθρα 16 έως 23 (παρ. 1 έως 3) και 25 έως 29:

 • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Βασικές λογιστικές έννοιες
 • Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
 • Λογιστική στοιχείων κατάστασης αποτελεσμάτων
 • Λογιστική στοιχείων καθαρής θέσης
 • Ξένο νόμισμα
 • Διόρθωση λαθών – μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων
 • Προσάρτημα ανά κατηγορία επιχείρησης
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου – σύνταξη λογιστικών καταστάσεων (πρακτικό παράδειγμα)

Άρθρο 30:

 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Ειδικά θέματα πολύ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των ΕΛΠ:

 1. Ανάλυση λογιστικών όρων και εννοιών των ΕΛΠ, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
 2. Ανάλυση των υιοθετούμενων λογιστικών κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων.
 3. Πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 4. Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων, που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος. Οι ασκήσεις βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη και έχουν τη μορφή «Σωστό/Λάθος» και «Πολλαπλής Επιλογής». Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

 1. Κατανόηση της φιλοσοφίας και των στόχων της μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 4308/2014 σε ότι αφορά στους λογιστικούς κανόνες, υποκαθιστώντας τον τύπο από την επαγγελματική κρίση.
 2. Κατανόηση των απλοποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος σε ότι αφορά την εφαρμογή λογιστικών κανόνων και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 3. Κατανόηση των βασικών λογιστικών εννοιών, όρων και κανόνων, καθώς και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής αυτών στην πράξη, με τη λογιστικοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών και γεγονότων, κατά την αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 4. Απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και δυνατότητας εφαρμογής αυτών, σε ότι αφορά τις λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου και τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.

Διδάσκοντες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS HELLAS SA

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account