eLearning Ο.Π.Α. - Λογιστική για Δικηγόρους

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2017

Λογιστική για Δικηγόρους

Το πρόγραμμα "Λογιστική για δικηγόρους" επιδιώκει να προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις λογιστικής σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες. Για το λόγο αυτό υιοθετείται μία διττή προσέγγιση. Η πρώτη εκπαιδευτική διάσταση αποσκοπεί στο να μεταδώσει άμεσα εφαρμόσιμη και πρακτική γνώση λογιστικής για ένα πλήθος νομικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται έννοιες, όπως είναι οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών, κ.λπ.), βασικές λογιστικές έννοιες (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα, έξοδα), μέθοδοι λογιστικής αναγνώρισης και επιμέτρησης (αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση), στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων και ανάλυσης οικονομικής απόδοσης (ρευστότητα, κερδοφορία, μακροχρόνια βιωσιμότητα, κ.λπ.), διαφορές φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, αναβαλλόμενος φόρος, κ.λπ. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται τόσο σε επίπεδο παραδειγμάτων και ασκήσεων κατανόησης όσο και σε μελέτες περίπτωσης με αναφορά σε πρακτικά θέματα δικηγορίας. Η δεύτερη εκπαιδευτική διάσταση αφορά θέματα καθημερινής πρακτικής εφαρμογής της λογιστικής από τους δικηγόρους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στοιχεία τήρησης των λογιστικών αρχείων και παρακολούθησης του Φ.Π.Α. Δίδεται, επίσης, έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η λογιστική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των νομικών υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με γνώσεις λογιστικής και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας.

 

Ενότητες

 • Κατανοώντας την  Οικονομική Θέση μίας  Επιχειρηματικής Μονάδας: Η Λογιστική Ισότητα και ο Ισολογισμός
 • Μετρώντας την Οικονομική Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Το Λογιστικό Αποτέλεσμα και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Καταγράφοντας τις συναλλαγές μίας Επιχειρηματική Μονάδας: Βασικοί Μηχανισμοί Καταγραφής των Λογιστικών Γεγονότων και Επισκόπηση Μεθόδων Επιμέτρησης
 • Αναλύοντας την Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και η Ανάλυση Αριθμοδεικτών
 • Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Κατανοώντας τις Διαφορές
 • Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Αναβαλλόμενος Φόρος
 • Σχήματα Επιχειρήσεων και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων: Μία Συνοπτική Προσέγγιση
 • Λογιστικά Αρχεία: Κατανοώντας τη Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων στην Πράξη
 • Τηρώντας τα Λογιστικά Αρχεία ενός Δικηγορικού Γραφείου: Βασικές Κατευθύνσεις
 • Κατανοώντας το Κόστος Λειτουργίας ενός Δικηγορικού Γραφείου: Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης
 • Βασικές αρχές τιμολόγησης βάσει κόστους
 • Ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης

 

Η «αξία» του προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια οι δικηγόροι και οι νομικοί αισθάνονται όλο και περισσότερο την ανάγκη εμπλουτισμού των νομικών γνώσεών τους με λογιστικές γνώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υποστήριξη μιας υπόθεσης στο δικαστήριο ή η διατύπωση μιας νομικής συμβουλής πάρα πολλές φορές πρέπει να βασισθεί σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη τους ή του αντιδίκου τους. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ο δικηγόρος να υποστηρίξει ότι η επίκληση οικονομικής αδυναμίας από έναν οφειλέτη του πελάτη του δε δικαιολογείται με βάση την οικονομική κατάστασή του ή πώς θα διεκδικήσει την επιστροφή μιας αποζημίωσης ενός πελάτη στην περίπτωση μιας φορολογικής διαφοράς; Οι νομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις όπου η γνώση της επιστημονικής, από λογιστικής πλευράς, έννοιας του εσόδου, του εξόδου, της περιουσιακής κατάστασης, του κέρδους ή της ζημίας είναι απολύτως απαραίτητη για να υποστηρίξουν και να κερδίσουν μια υπόθεση. Σε ανταπόκριση των παραπάνω αναγκών, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης “Λογιστική για Δικηγόρους – Accounting for Lawyers” απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που  επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με γνώσεις λογιστικής και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει απαραίτητες λογιστικές γνώσεις για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση νομικών υπηρεσιών.


Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση, μεταξύ  άλλων, να:

 • κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι νομικές υποθέσεις σχετίζονται με λογιστικά ζητήματα. 
 • εντοπίζουν σε ποιο πεδίο της λογιστικής πρέπει να ανατρέξουν για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις θέσεις τους. 
 • κατανοήσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μίας επιχειρηματικής μονάδας.  
 • εξάγουν βασικά συμπεράσματα για την οικονομική θέση και απόδοση μίας  επιχειρηματικής μονάδας.  
 • κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς καταγραφής, αποτύπωσης και χρησιμότητας της λογιστικής πληροφορίας.  
 • αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στο προσδιορισμό του κέρδους.
 • κατανοούν βασικούς μηχανισμούς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
 • αντιλαμβάνονται τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων ενός δικηγορικού γραφείου. 
 • κοστολογούν και να τιμολογούν μία νομική υπόθεση.

Διδάσκοντες

ΣΑΝΔΡΑ ΚΟΕΝ
Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος
Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ
 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ
ΕΔΙΠ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 

Βεβαίωση παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία συνοδεύεται από συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε. Τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ δεν οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, διπλώματος ή άλλης πιστοποίησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (10.00-18.00)
 • 210 8203756
 • 4ος όροφος, Πατησίων 80, Αθήνα 10434

Πληροφόρηση

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook