eLearning Ο.Π.Α. - Λογιστική για Δικηγόρους

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 24 Φεβρουαρίου 2021 Λήξη Εγγραφών: 14 Φεβρουαρίου 2021

Λογιστική για Δικηγόρους

Το πρόγραμμα "Λογιστική για δικηγόρους" επιδιώκει να προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις λογιστικής σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες. Για το λόγο αυτό υιοθετεί μία διττή προσέγγιση. Η πρώτη εκπαιδευτική διάσταση αποσκοπεί στο να μεταδώσει άμεσα εφαρμόσιμη και πρακτική γνώση λογιστικής η οποία είναι χρήσιμη για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης και της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας επιχειρηματικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών, κ.λπ.) και το περιεχόμενό τους, βασικές λογιστικές έννοιες (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα, έξοδα), μέθοδοι λογιστικής αναγνώρισης και επιμέτρησης (αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση, αποσβέσεις, απομειώσεις), αριθμοδείκτες ανάλυσης της οικονομικής απόδοσης των επιχειρηματικών μονάδων που προσφέρουν ενδείξεις για τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την μακροχρόνια βιωσιμότητά τους, διαφορές φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας στον προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσης, η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας, κτλ. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται τόσο με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων κατανόησης όσο και με μελέτες περίπτωσης. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών γίνεται και με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Η παρουσίαση των εννοιών ακολουθεί το νέο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π, Ν. 4308/2014). Η δεύτερη εκπαιδευτική διάσταση αφορά θέματα καθημερινής πρακτικής εφαρμογής της λογιστικής από τους δικηγόρους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στοιχεία τήρησης των λογιστικών αρχείων και παρακολούθησης του Φ.Π.Α. Δίδεται, επίσης, έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η λογιστική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των νομικών υπηρεσιών με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με γνώσεις λογιστικής, ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κοστολόγησης. Επίσης, απευθύνεται και σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που γνωρίζουν μεν λογιστική αλλά θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π, Ν. 4308/2014).

 

Ενότητες

• Κατανοώντας την Οικονομική Θέση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Η Λογιστική Ισότητα και ο Ισολογισμός
• Μετρώντας την Οικονομική Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Το Λογιστικό Αποτέλεσμα και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Καταγράφοντας τις συναλλαγές μίας Επιχειρηματική Μονάδας: Βασικοί Μηχανισμοί Καταγραφής των Λογιστικών Γεγονότων
• Καταγράφοντας τις συναλλαγές μίας Επιχειρηματική Μονάδας: Επισκόπηση Μεθόδων Επιμέτρησης
• Αναλύοντας την Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας
• Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Λογιστική και Φορολογική Βάση
• Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Αναβαλλόμενος Φόρος
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Μια Πρώτη Προσέγγιση
• Λογιστικά Αρχεία: Κατανοώντας τη Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων στην Πράξη
• Κατανοώντας το Κόστος Λειτουργίας ενός Δικηγορικού Γραφείου: Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης
• Βασικές αρχές τιμολόγησης βάσει κόστους
• Ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης

 

Η «αξία» του προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια οι δικηγόροι και οι νομικοί αισθάνονται όλο και περισσότερο την ανάγκη εμπλουτισμού των νομικών γνώσεών τους με λογιστικές γνώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υποστήριξη μιας υπόθεσης στο δικαστήριο ή η διατύπωση μιας νομικής συμβουλής πάρα πολλές φορές πρέπει να βασισθεί σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη τους ή του αντιδίκου τους. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ο δικηγόρος να υποστηρίξει ότι η επίκληση οικονομικής αδυναμίας από έναν οφειλέτη του πελάτη του δε δικαιολογείται με βάση την οικονομική κατάστασή του ή πώς θα διεκδικήσει την επιστροφή μιας αποζημίωσης ενός πελάτη στην περίπτωση μιας φορολογικής διαφοράς; Οι νομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις όπου η γνώση της επιστημονικής, από λογιστικής πλευράς, έννοιας του εσόδου, του εξόδου, της περιουσιακής κατάστασης, του κέρδους ή της ζημίας είναι απολύτως απαραίτητη για να υποστηρίξουν και να κερδίσουν μια υπόθεση. Σε ανταπόκριση των παραπάνω αναγκών, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης “Λογιστική για Δικηγόρους – Accounting for Lawyers” απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που  επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με γνώσεις λογιστικής και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει απαραίτητες λογιστικές γνώσεις για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση νομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό που όχι μόνο υπολογίζει αλλά και ερμηνεύει τους αριθμοδείκτες.


Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση, μεταξύ  άλλων, να:

 • κατανοούντον τρόπο με τον οποίο οι νομικές υποθέσεις σχετίζονται με λογιστικά ζητήματα. 
 • εντοπίζουν σε ποιο πεδίο της λογιστικής πρέπει να ανατρέξουν για να υποστηρίξουναποτελεσματικά τις θέσεις τους. 
 • κατανοήσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις βασικές οικονομικές καταστάσειςμίας επιχειρηματικής μονάδας.  
 • εξάγουνβασικά συμπεράσματα για την οικονομική θέση και απόδοση μίας  επιχειρηματικής μονάδας.  
 • κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς καταγραφής, αποτύπωσης και χρησιμότηταςτης λογιστικής πληροφορίας.  
 • αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας,ιδιαίτερα στο προσδιορισμό του κέρδους.
 • κατανοούνβασικούς μηχανισμούς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
 • αντιλαμβάνονται τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων ενός δικηγορικούγραφείου. 
 • κοστολογούν και να τιμολογούν μία νομική υπόθεση.

Διδάσκοντες

ΣΑΝΔΡΑ ΚΟΕΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
τ. Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ
 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account